Turbo-roundabout / Turbo-okružní křižovatky

Turbo-roundabout

Turbo-roundabout is a special type of roundabouts with two or more lanes on the circulatory driving belt. The principle of this type of intersection is the profiling of vehicles in the lanes for the desired direction of turn before crossing. The vehicle subsequently passes through the intersection on smoothly guided spirally arranged lanes orbital belt. On the lanes is prevented from passing the vehicle. The strand is a traffic jam or a physically separate element. Turbo-roundabout propose to increase the capacity of the intersection and improve traffic safety.

Turbo-okružní křižovatka 

Turbo-okružní křižovatka je zvláštní typ okružní křižovatky se dvěma a více jízdními pruhy na okružním jízdním pásu. Principem tohoto typu křižovatky je rozřazení vozidel do jízdních pruhů pro požadovaný směr odbočení již před křižovatkou. Vozidla následně projíždí křižovatkou po plynule vedených, spirálově uspořádaných jízdních pruzích okružního pásu. Na jízdních pruzích je zamezeno průletu vozidel. Průplet je zamezem dopravním značením nebo fyzicky oddělujícím prvkem. Turbo-okružní křižovatky navrhují za účelem zvýšení kapacity křižovatky a zvýšení bezpečnosti provozu.

Turbo-roundabouts in Budweis / Turbo-okružní křižovatka v Českých Budějovicích

Marking driving directions to turbo-roundabout / Vyznačení jízdních směrů na turbo-okružní křižovatce

You can see examples of traffic signs in the picture. The first example of the traffic signs is in the Czech Republic (blue traffic sign) and the second example is traffic signs in Slovenia (yellow traffic sign).

Na obrázku můžete vidět příklady svislého dopravního značení. První příklad značenÍ je v České Republice (modrá dopravní značka) a druhý příkad je značení ve Slovinsku (žlutá dopravní značka).

Vertical traffic signs in the Czech Republic
Svislé dopravní značení v České Republice

Vertical traffic signs in the Slovenia
Svislé dopravní značení ve Slovinsku

Realized projects / Realizované projekty

The project dealt with the evaluation of the use of selected building elements to the turbo-roundabouts using video analysis of conflict situations, capacity calculations and traffic modeling. Were measured roundabout both as a whole and also focusing on selected construction elements, ie. Eg. Traffic islands, corners and use different types of materials for the physical separation of lanes on the orbital belt, etc.

Projekt se zabýval posouzením vhodnosti použití vybraných stavebních prvků na turbo-okružních křižovatkách s využitím videoanalýzy konfliktních situací, kapacitních výpočtů a dopravního modelování. Sledovány byly okružní křižovatky jednak jako celek a jednak se zaměřením na vybrané stavební prvky, tj. např. dopravní ostrůvky, nároží a užití různých typů materiálů pro fyzické oddělení jízdních pruhů na okružním pásu atp.