Software

Software of LABORATORY OF TRAFFIC ENGINEERING using for teaching and research.
Software of LABORATOŘE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ, které využíváme při výuce a výzkumu.

PTV Vissim

PTV Vissim is the microscopic simulation program for modeling multimodal transport operations and belongs to the Vision Traffic Suite software. PTV Vissim is a microscopic, time step oriented, and behavior-based simulation tool for modeling private transportation, urban and rural traffic as well as pedestrian flows. The traffic flow is simulated under various constraints of lane distribution, vehicle composition, signal control, and the recording of private and public vehicles. [PTV GROUP]

PTV Vissim je mikroskopický simulační program pro modelování multimodálních operací a patří k software Vision Traffic Suite. PTV Vissim  je mikroskopický, časově orientovaný a na chování založený simulační nástroj pro modelování, individuální automobilové, městské a meziměstské dopravy a rovněž pro modelování pěších proudů. Dopravní proudy jsou simulovány za různých podmínek (počty jízdních pruhů, složení dopravního proudu, řízení pomocí SSZ a záznamu individuální a veřejné dopravy).

PTV Visum

PTV Visum is the software for traffic analyses, forecasts and GIS-based data management. It models all road users and their interactions and it is software for transport planning. PTV Visum is used to model transport networks and travel demand, to analyse expected traffic flows, to plan public transport services and to develop advanced transport strategies and solutions. [PTV GROUP]

PTV Visum je program pro analýzy provozu, prognózy a správu dat na bázi GIS. Modeluje všechny uživatele pozemních komunikací a je softwarem pro dopravní plánování. PTV Visum používám k modelování dopravních sítí a přepravních poptávek, k analyzování očekávaných dopravních proudů, k plánování služeb veřejné dopravy a k rozvoji pokročilých dopravních strategií a dopravních řešení.

AutoCAD CIVIL 3D

AutoCAD CIVIL 3D is software for design transport constructions.

AutoCAD CIVIL 3D je program pro návrh dopravních staveb.

AutoTURN Pro 3D

AutoTURN Pro 3D is software designed to analyze and control of passable of transport constructions using rupture curves.

AutoTURN Pro 3D je software určený pro analýzu a kontrolu půjezdnosti dopravních staveb pomocí vlečných křivek.

TORUS

TORUS is software for design roundabouts.

TORUS je program pro návrh okružních křižovatek.

EDIP-Ka

Software EDIP-Ka is used for capacity assessment of uncontrolled intersections according to Chech technical conditions TP 188.

Software EDIP-Ka je používán pro kapacitní posouzení neřízených křižovatek podle TP 188.