Culverts / Propustky

Culverts

Culverts are bridge objects with a vertical plane up to 2 m (inclusive). Culverts are located both in rural and in urban. They are placed in locations where it is necessary to transfer water from one side of the road, railway on the other side.

Propustky

Propustky jsou mostní objekty s kolmou světlostí do 2 m (včetně). Propustky se nachází jak v extravilánu i v intravilánu. Umísťují v místech, kde je potřeba převést vodu z jedné strany pozemní komunikace, železnice na stranu druhou. 

Culvert under the road / Propustek pod komunikací

Realized projects / Realizované projekty

Analysis of culverts in terms of traffic safety on roads and railways

Conceptual Development 2017


Analýza propustků z hlediska bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a železnicích

Koncepční rozvoj 2017

We analysis culverts on roads and railways in terms of their design, construction material and the type of support structure. These aspects are monitored with regard to traffic safety. We monitor and evaluate selected for their culvert construction status, including an analysis of the fault, depending on the category of roads. 

Zabýváme se analýzou propustků na pozemních komunikacích a železnicích z hlediska jejich návrhu, stavebního materiálu a typu nosné konstrukce. Tyto aspekty jsou sledovány s ohledem na bezpečnost provozu. Sledujeme a hodnotíme u vybraných propustků stavební stav propustků, včetně analýzy vzniku poruchy v závislosti na kategorii pozemní komunikace. 

Culvert under the road / Propustek pod komunikací