Assessment of the appropriateness of the use of selected building elementsto the spiral roundabout

Conceptual Development 2016

Posouzení vhodnosti použití vybraných stavebních prvků na spirálovýchokružních křižovatkách

Koncepční rozvoj 2016

The project dealt with the evaluation of the use of selected building elements to the turbo-roundabouts using video analysis of conflict situations, capacity calculations and traffic modeling. Were measured roundabout both as a whole and also focusing on selected construction elements, ie. Eg. Traffic islands, corners and use different types of materials for the physical separation of lanes on the orbital belt, etc.

Projekt se zabýval posouzením vhodnosti použití vybraných stavebních prvků na turbo-okružních křižovatkách s využitím videoanalýzy konfliktních situací, kapacitních výpočtů a dopravního modelování. Sledovány byly okružní křižovatky jednak jako celek a jednak se zaměřením na vybrané stavební prvky, tj. např. dopravní ostrůvky, nároží a užití různých typů materiálů pro fyzické oddělení jízdních pruhů na okružním pásu atp.

Turbo-roundabouts in Budweis / Turbo-okružní křižovatka v Českých Budějovicích

Turbo-roundabouts in Jihlava / Turbo-okružní křižovatka v Jihlavě

The project was carried out measurements on turbo-roundabouts in the Czech Republic, Poland and Slovenia. It was subsequently assessed the appropriateness of the use of selected building elements to the turbo-roundabouts in terms of safety. In particular, it was considered the appropriateness of the physical production department lanes turbo-roundabouts and its impact on maintenance in the winter months. A proposal to evaluate inappropriately designed elements was also carried out in the project. A database of turbo-roundabouts was created for the solution of the project, for further solution of their problems. 

V rámci projektu byla uskutečněna měření na turbo-okružních křižovatkách v České Republice, Polsku a Slovinsku.  Následně bylo provedeno posouzení vhodnosti použití vybraných stavebních prvků na turbo-okružních křižovatkách z hlediska bezpečnosti provozu. Zejména byla posouzena vhodnost využití fyzického oddělní jízdních pruhů turbo-okružních křižovatkek a jeho vliv na údržbu v zimních měsících. V projektu byl také proveden návrh hodnocení nevhodně navržených prvků. Při řešení projektu byla vytvořena databáze spiráloých křižovatek, pro další řešení jejich problematiky. 

České Budějovice (Czech Republlic)

Żory (Poland)

Olomouc (Czech Republlic)

Ljubjana (Slovenia)

Maribor (Slovenia)

Koper (Slovenia)

In addition, microsimulation models were created in the PTV VISSIM program. Using data from the traffic surveys and simulation models were examined procedures for calculating the capacity of turbo-roundabouts.

Dále byly vytvořeny mikrosimulační modely v programu PTV VISSIM. S využitím dat z dopravních průzkumů a ze simulačních modelů byly prověřeny postupy pro kapacitní výpočet spirálových křižovatek.