Excessive transportations / Nadměrné přepravy

Excessive transportations 

The aim of our research is to solve the problems of excessive and oversized costs and to determine the parameters in the junction area when passing these transports. These are the parameters of the radius of the branches and the intersections of the intersections, the parameters of the diameter of the circular intersections and of the central island, the islets and other structural elements occurring at the junctions. Also, the distance between the objects from the road and the underlying height of the objects at the junctions is determined.

Nadměrné přepravy 

Cílem našeho výzkumu je řešení problematiky nadmerných a nadrozměrných nákladů a stanovení parametrů v prostoru křižovatek při průjezdu těchto přeprav. Jedná se o parametry poloměru větví a nároží křižovatek, parametry průměru okružních křižovatek a středového ostrova, ostrůvky a další konstrukční prvky vyskytující se na křižovatkách. Jsou stanoveny také vzdálenosti objektů od komunikace a podjezdné výšky objektů na křižovatkách.

Transport of excessive loads in Novy Jicin / Přeprava nadměrného nákladu v Novém Jičíně

Realized projects / Realizované projekty

Information

Realized measurement of excessive and oversize loads, port visits within the project and GPS overload measurements including photo documentation - will be added.

Informace

Realizovaná měření přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů, návštěvy přístavů v rámci projektu a měření GPS nadměrného nákladu včetně fotodokumentace - bude doplněno