Traffic modelling / Dopravní modelování

At present, we deals with modelling of traffic on intersections. For it e use software PTV Vissim.

PTV Vissim is the microscopic simulation program for modeling multimodal transport operations and belongs to the Vision Traffic Suite software. PTV Vissim is a microscopic, time step oriented, and behavior-based simulation tool for modeling private transportation, urban and rural traffic as well as pedestrian flows. The traffic flow is simulated under various constraints of lane distribution, vehicle composition, signal control, and the recording of private and public vehicles. [PTV GROUP]

This software we used in following projects and works, e.g.:

 • Influence of building arrangement of roundabouts with cycling for safety and capacity.
 • Assessment of the suitability of the use of selected building elements on spiral roundabouts.
 • Research of weawing sections on roads.
 • Assessment of the effectiveness of modifications in various types of intersections in terms of their safety and capacity.
 • Assessment of the effectiveness of the lane on the left of the running lane to the safety and traffic flow continuity using microsimulation.
 • Influence of longitudinal parking on the safety and capacity of the road in the section between intersections.
 • Pedestrian movement modelling using the PTV Viswalk module.

V současné době se zabýváme především modelováním dopravy na křižovatkách. K tomu používáme program PTV Vissim.

PTV Vissim je mikroskopický simulační program pro modelování multimodálních operací a patří k software Vision Traffic Suite. PTV Vissim je mikroskopický, časově orientovaný a na chování založený simulační nástroj pro modelování, individuální automobilové, městské a meziměstské dopravy a rovněž pro modelování pěších proudů. Dopravní proudy jsou simulovány za různých podmínek (počty jízdních pruhů, složení dopravního proudu, řízení pomocí SSZ a záznamu individuální a veřejné dopravy). 

Tento software jsme využili například při řešení následujících projektů a prací:

 • Vliv stavebního uspořádání okružních křižovatek s cyklistickou dopravou na bezpečnost a kapacitu. 
 • Posouzení vhodnosti použití vybraných stavebních prvků na spirálových okružních křižovatkách. 
 • Výzkum průpletových úseků na pozemních komunikacích. 
 • Posouzení účinnosti úprav na vybraných typech křižovatek z hlediska jejich bezpečnosti a kapacity. 
 • Posouzení účinnosti připojovacího pruhu vlevo od průběžného pruhu křižovatky na bezpečnost a plynulost provozu s využitím mikrosimulace
 • Vliv podélného parkování na bezpečnost a kapacitu pozemní komunikace v mezikřižovatkovém úseku
 • Modelování pohybu chodců s využitím modulu PTV Viswalk.