Geoinformatics in transport / Geoinformatika v dopravě

Geoinformatics was used e.g. in work "Typology of Traffic Accidents at Intersections in Ostrava". This work deals with the typology of traffic accidents at intersections in Ostrava (Czech Republic) in 2013. Analyses were accomplished on the basis of information about traffic accidents (location, numbers, causes, consequences etc.) and about intersections (location, traffic volumes etc.). The ArcMap tools and traffic-engineering tools were used for determining and prognosis of traffic road volumes. The result is categorization of intersections according to traffic accident numbers and relative traffic accident indicator, and according to selected traffic accident attributes. The results are supplemented by maps, tables and graphs.

Geoinformatika byla využita např. při řešení práce "Typologie dopravních nehod na křižovatkách v Ostravě". Tato práce se zabývá typologií dopravních nehod na křižovatkách v Ostravě v roce 2013. Analýzy byly provedeny na základě informací o dopravních nehodách (lokalizace, počty, příčiny, následky atp.) a o křižovatkách (lokalizace, intenzity dopravy atp.). Byly zde použity nástroje programu ArcMap a dopravně-inženýrské nástroje pro stanovování a prognózu intenzit vozidel v silniční dopravě. Výsledkem je kategorizace křižovatek podle počtu dopravních nehod a ukazatele relativní dopravní nehodovosti a také kategorizace křižovatek podle vybraných atributů dopravních nehod. Výsledky jsou doplněny mapami, tabulkami a grafy.

Number of traffic accidents on intersections in Ostrava (Czech Republic) in 2013 /
/ Počet dopravních nehod na křižovatkách v Ostravě v roce 2013