www.road-traffic.cz

Welcome to websites dedicated to selected areas of road traffic. The pages are the work of two enthusiasts who have been working on this issue for many years in both professional and private life. 

Vítejte na webových stránkách věnovaný vybraným oblastem ze silniční dopravy. Stránky jsou dílem dvou nadšenců, kteří se touto problematikou zabývají již řadu let jak v profesním, tak v soukromém životě. 

News / Aktuality

Events / Události

About us / O nás

Interest areas / Oblasti zájmu

Publications / Publikace

Equipment / Přístroje

Contacts / Kontakty

Software / Software


Currently solved projects / Právě řešené projekty

Conceptual Development 2017 / Koncepční rozvoj 2017 

  • Influence of building arrangement roundabouts with cycling traffic safety and capacity
    Vliv stavebního uspořádání okružních křižovatek s cyklistickou dopravou na bezpečnost a kapacitu  

  • Analysis of culverts in terms of traffic safety on roads and railways

    Analýza propustků z hlediska bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a železnicích